Lokal numer:

image

Lokal numer:

image

 

Projekt nr RPWM.04.01.00-28-0202/17-00 pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo Arbet Investment Group sp. z o.o.”

Cel projektu:
Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie 1 mikroelektrowni fotowoltaicznej w roku 2020.

Zakres projektu:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 120 kW na dachu budynku Przedsiębiorstwa.

Źródło finansowania projektu: 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego  na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach  działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych RPO WiM na lata 2014-2020.

Planowany budżet projektu: 900 360,00 zł, w tym wartość dofinansowania projektu: 622 200,00 zł.

Projekt realizowany w 2020 r.