Lokal numer:

image

Lokal numer:

image

Aktualności

Olsztyńskie Targi Nieruchomości

Olsztyńskie Targi Nieruchomości

22 września 2016

Olsz­tyń­skie Targi Nie­ru­cho­mo­ści DOM CZY MIESZKANIE to jedyna impreza tar­gowa w Olsz­ty­nie, która sku­pia wyłącz­nie inwe­sty­cje budow­lane z Olsz­tyna i oko­lic.

Dotychczasowe dwie edy­cje tar­gów zgro­ma­dziły kilka tysięcy gości. Swoją ofertę zaprezentują tam dewe­lo­pe­rzy, pośred­ni­cy w obro­cie nie­ru­cho­mo­ściami, ban­ki, pośred­ni­cy finan­so­wi oraz firmy spe­cja­li­zu­ją­ce się w wypo­sa­że­niu i aran­ża­cji wnętrz.

Targi adresowane są do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w Olsz­ty­nie i oko­li­cach. Główną ideą, która im przyświeca jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych z kupna nie­ru­cho­mo­ści na rynku pier­wot­nym. 

 

To dosko­nała oka­zja pozna­nia peł­nej oferty tej loka­li­za­cji i ide­alne miej­sce dla każ­dego kupu­ją­cego nowe M!

 

Data: 1–2 paź­dzier­nika 2016r.
Miej­sce: Hala Ura­nia
Adres: Olsz­tyn, Ul. Pił­sud­skiego 44

 

Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 – 16.00
Nie­dziela: 10.00 – 16.00

 

Wstęp bez­płatny!