Oferta

Biurowe

ul. Budowlana 3

ul. Budowlana 3

Walory nieruchomości

 

Ofe­ru­je­my do wy­na­ję­cia po­wierzch­nię biu­ro­wą w bu­dyn­ku biu­ro­wym pięciokndygnacyjnym, o jed­nym  z naj­wyż­szych stan­dar­dów w Olsz­ty­nie. W obiek­cie: win­da, kli­ma­ty­za­cja, urzą­dzo­ny aneks ku­chen­ny, do­stęp do sa­li kon­fe­ren­cyj­nej i wy­dzie­lo­nej stre­fy par­ko­wa­nia dla pra­cow­ni­ków biu­row­ca. Przed bu­dyn­kiem ogól­no­do­stęp­ny du­ży par­king dla klien­tów i go­ści  w ce­nie naj­mu.